HMR Nieuwsbrief
Publicatie

Van de hoofdredactie — Door-, dwars- en meedenker

| Door Peter Schramade

De afgelopen februari overleden Dany Jacobs leverde in zijn bijzonder productieve carrière vele bijdragen op de terreinen van economische clusters, industriële ontwikkeling, strategisch management, creatieve en kenniseconomie, en innovatiebeleid. Hij was onder meer docent aan de (toen nog) KUN, onderzoeker en adviseur bij TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid, en hoogleraar en lector bij respectievelijk TUE, RUG, AMFI, HAN/ArtEZ, UvA en de HKU. Bij het grotere publiek werd hij vooral bekend door de columns die hij van 1997 tot 2000 in NRC Handelsblad schreef over de kenniseconomie, waarin hij onder meer het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid en Europa kritisch tegen het licht hield en zich afzette tegen het 'subsidie-infuus'. Hij vond dat een kenniseconomie behoefte heeft aan in de eigen taal schrijvende wetenschappers en voegde de daad bij het woord door bij herhaling in ons blad te publiceren. We geven hier een overzicht van zijn bijdragen in Holland Management Review door de jaren heen (tot en met, posthuum, in deze editie maart-april 2015).

Publicatie

Naar een benadering voor coöperatieve businessmodellen

| Door Ard-Pieter de Man, Souren Arzlanian

Ondernemingen werken steeds meer samen. Maar ze denken nog veel te weinig na over het businessmodel voor hun samenwerkingsverbanden. In een meerjarig onderzoek is geïnventariseerd hoe partijen in een sector hun krachten kunnen bundelen om nieuwe gezamenlijke businessmodellen te ontwikkelen.

Publicatie

Succesvolle designroutines

| Door Dany Jacobs, Marjon Elshof, Kartini Slaats

In het verlengde van het onderzoek naar innovatieroutines is onderzoek gedaan naar  gemeenschappelijke organisatorische kenmerken onder bedrijven die bij herhaling succesvol zijn met design. Meer nog dan bij herhaald innovatiesucces blijkt bij design-succes sprake te zijn van routines.