Globalisering, een uitgerekende kans voor jong talent
Globalisering is een veelkleurig issue waarmee iedere wereldburger op een of andere manier te maken krijgt. Landsregeringen worden opgeroepen in dit opzicht positie te bepalen. Ook de Nederlandse overheid zal zich op een passend antwoord moet beraden. Van enige directe beïnvloeding van het proces zelf kan nauwelijks sprake zijn. Het massieve karakter ervan vormt een lastig probleem voor politici die gewend zijn kleinschalig en op de korte termijn te acteren. In de partijprogramma’s wordt weinig aandacht aan de geschetste problematiek geschonken. Men laat het in eerste instantie aan het bedrijfsleven over om adequaat op de uitdaging te reageren. Ondernemers zullen zeker hun bijdrage willen leveren maar ze moeten zich wel gesteund weten door een overheid die het juiste klimaat creëert. Een bekende invalshoek is momenteel de inrichting van een kennismaatschappij. Die zou een goede basis zijn voor de totstandkoming van noodzakelijke innovaties. De auteur is van mening dat kennis weliswaar de bron is van innovaties, maar als voorwaarde voor succes niet voldoende is. Er ontbreekt een strategische dimensie. Beschikbaarheid van praktisch creatief talent is de tweede voorwaarde waaraan moet worden voldaan. Die ontstaat niet vanzelf in het bestaande onderwijsstelsel. Het zou van strategisch inzicht getuigen als de overheid ook aan dit aspect meer aandacht zou besteden.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 114, juli-augustus 2007
Reageer