Vier bedrijfstypen vergeleken

Een denkraam voor de beoordeling en waardering van ondernemingen

Bij strategische analyses wordt veelal een bedrijfstypologie gebruikt om meer inzicht te krijgen in de marktpositie en besturing van een onderneming. Bedrijven kunnen op basis van hun relatie met klanten worden ingedeeld in vier strategische bedrijfstypen: capaciteits-, diensten-, handels- en productbedrijven. Kapitaal-, vastgoed- en infrastructuurbedrijven vielen buiten het onderzoek. Een analyse van 55 Nederlandse beursfondsen maakt duidelijk dat de vier onderscheiden bedrijfstypen niet alleen in strategisch opzicht, maar ook in hun economisch model verschillen. Kengetallen ten aanzien van onder meer winstmarge, rendement, financiering, waardering en aandeelhouderswaarde varieerden tussen de bedrijfstypen. De verschillen geven aan dat de variatie in economische prestaties ook kunnen worden verklaard door het bedrijfstype waartoe een onderneming behoort, en niet alleen door de kenmerken van het bedrijf zelf en de sector waarin het opereert. Een onderscheid in bedrijfstypen kan om deze reden niet alleen als een bruikbaar, generiek denkraam worden gezien bij strategische analyses van ondernemingen, maar ook bij de economische beoordeling en waardering van bedrijven. Op basis van de analyseresultaten wordt ervoor gepleit om economische analyses van ondernemingen vaker te relateren aan hun bedrijfstype, bij activiteiten van verschillende bedrijfstypen onderscheid te maken tussen verschillende prestatie-indicatoren en aandeelhouders daarover zo volledig mogelijk te informeren, en de economische beoordeling en waardering van bedrijven meer te combineren met een strategische analyse.
Pagina 43-52
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 122, november-december 2008
Reageer